Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 11.12.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OÚ

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 11.12.2017

Zápisnica 18.09.2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                                  Zápisnica 

                                                            zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                            dňa 18.09.2017 o 18:00 hodine                                                                                                                        

 

Čítať ďalej: Zápisnica 18.09.2017

Pozvánka OZ 18.09.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU


 

 

 

Program :

 

  1.       Otvorenie zasadnutia
  2.       Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.       Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.       Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
  5.       Otázky poslancov a občano
  6.       Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jozef Filkus

                                                                                   starosta obce