Obec Malé Zlievce

Pozvánka 24.04.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce    

                                                                                                         P O Z V Á N K A  

                                                                                  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

                                                                                                        z v o l á v a m

                                                          zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2017 o 18,00 hod./v pondelok 

                                                                                                          v zasadačke OU  

 

  Program :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Prerokovanie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce

5. Príprava kultúrnych podujatí

6. Otázky poslancov a občanov

7. Záver      

 

                                                                                                                                                                  Jozef Filkus

                                                                                                                                                                 starosta obce

zápisnica 20.03.2017

                                                                                  Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

 

                                                                                                     Zápisnica  

                                                          zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                                                       dňa 20.03.2017 o 18:00 hod.

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny

Neprítomná poslankyňa: Erika Vanková

Neprítomná hlavná kontrolórka: Mgr. Soňa Filkusová

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Rokovanie o prenájme priestorov prevádzky KLUB BAR

4. Záver

 

Bod 1.

    Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci

Bod 2.

    Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice

 

 

Bod 3.

    Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené uznesenie, na základe ktorého bolo potrebné zverejniť výzvu, aby sa mohli prihlásiť ďalší prípadní záujemcovia o prenájom priestorov prevádzky KLUB BAR. Do termínu 15.03.2017 však nikto ďalší žiadosť nepodal. Preto toto rokovanie sa zaoberalo podanou žiadosťou od Kazimíra Sabadoša SKy-Net, s.r.o.  

   V diskusii k tomuto bodu predniesli poslanci nasledovné pripomienky:

   Pán Jozef Krnáč

- hovoril, že výška prenájmu sa dá teraz len ťažko objektívne stanoviť, ale dôveruje starostovi, že to má premyslené

- chcel vedieť, ktoré zariadenia obce budú súčasťou prenájmu

- zaujímal sa či v budove obecného úradu bude naďalej rešpektovaný zákaz fajčenia a aké budú otváracie hodiny

- opýtal sa, ktorý vchod bude slúžiť ako vstup do kancelárie obecného úradu

- ďalšiu otázku adresoval pánovi Kazimírovi Sabadošovi, keď ho zaujímalo, aké akcie by chcel robiť.

   Pán Otto Borik– sa pýtal pána Sabadoša na akú dobu chce prenájom.

   Pán Peter Šuľan – navrhol uzavrieť nájomnú zmluvu na jeden rok a zaujímal sa o výšku cien v budúcej prevádzke.

   Pán Ing. Igor Gazdík predniesol nasledovné návrhy:

- výšku nájomného za dva mesiace je potrebné vyplatiť vopred ako zábezpeku

- nájomné má byť splatné vždy k 1. dňu v mesiaci

- výpovedná doba má byť klasicky 3 mesačná, tak ako je v zákone

- okamžité vypovedanie zmluvy by bolo v prípade nezaplatenia nájomného v termíne a v prípade úmyselného poškodenia majetku obce väčšieho rozsahu

- bude potrebné písomne vypracovať zoznam majetku obce, ktorý bude súčasťou nájomnej zmluvy

- chcel presne špecifikovať vnútorné a vonkajšie priestory

- zodpovednosť za kúrenie v krbe bude znášať v plnej miere nájomca

- bude potrebné doriešiť vchod do priestorov obecného úradu, aby nemohlo dochádzať k poškodeniu majetku nájomcu

- bežné opravy si bude zabezpečovať nájomca

- tovar, ktorý nebude pred skončením záruky menej ako 1 mesiac, nech odkúpi nájomca.

   Na jednotlivé podnety reagoval starosta, ako aj pán Kazimír Sabadoš, ktorý v krátkosti predniesol svoj podnikateľský zámer. Na základe dohodnutých podmienok bude vypracovaná nájomná zmluva, ktorú pred jej podpísaním budú môcť pripomienkovať poslanci.

 

                                                                                                          Uznesenia

 

                                                                      zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                                                               konaného dňa 20.03.2017 o 18:00 hod.

 

 

K bodu 2.                                                                                                                                                                                                       6/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pánov Jozefa Krnáča a Petra Šuľana, ako aj zapisovateľku zápisnice pani Ľubicu Ferencovú.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

 

K bodu 3.                                                                                                                                                                                                         7/2017

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s uzavretím nájomnej zmluvy s Kazimírom Sabadošom SKy-Net, s.r.o., na priestory prevádzky KLUB BAR na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018. Výška prenájmu za 1 mesiac bude 75,00 EUR, vrátane energii. Ďalšie požiadavky budú podrobne zapracované do nájomnej zmluvy.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

Overovatelia:

Jozef Krnáč .............................................                                                                                               Jozef Filkus

Peter Šuľan .............................................                                                                                            starosta obce

Pozvánka 20.03.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka 20.03.2017

Zápisnica

                                                                             Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                                                               Zápisnica

                                                           zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                                                    dňa 27.02.2017 o 18:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní poslanci: Otto Borik, Jozef Krnáč

 

 

Program:

 

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Schválenie výšky poplatku za čistenie odpadových vôd

5. Informácia o výške príjmov a výdavkov za rok 2016

6. Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2017

7. Ročná správa o kontrolnej činnosti

8. Otázky poslancov a občanov

9. Záver

 

 

Bod 1.

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

    Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

     Na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli schválené uznesenia, ktoré je potrebné naďalej plniť:

. Dňa 12.01.2017 bol povolený vklad do katastra nehnuteľností pre budovu ovčína, ktorý bol vo vlastníctve obce. Všetky podmienky kúpnej zmluvy boli naplnené.

. Kvôli potrebe znižovať niektoré neefektívne náklady boli v prevádzke KLUB BAR upravené od 01.11.2016 otváracie hodiny. Po tomto období nastal značný pokles tržieb. Napriek prijatým opatreniam nie sú ekonomické výsledky dobré. Preto je potrebné sa touto problematikou zaoberať. Boli navrhnuté dva spôsoby a to prenájom priestorov alebo likvidácia celej prevádzky. Počas diskusie padol aj ďalší návrh. Aby sa prevádzka zachovala v pôvodnom stave, aj keď sa nedosiahnu priaznivé ekonomické ukazovatele. Bola predložená žiadosť od pána Kazimíra Sabadoša, ktorý mal o uvedené priestory predbežný záujem, formou prenájmu.

     Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol, aby sme zverejnili výzvu pre prípadných ďalších záujemcov a celý proces by sme uzavreli na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2017. Výška nájmu by podľa neho mohla byť vo výške 75 €. Ďalej požadoval podrobne dohodnúť podmienky skladovacích priestorov a potrebného majetku obce na prevádzkovanie. Pri podpise nájomnej zmluvy by bolo potrebné zaplatiť dve splátky.

     Poslankyňa Erika Vanková navrhla presne prepočítať spotrebu elektrických zariadení, aby sme sa vyhli prípadnej strate.

 

 

Bod 4.

     Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 21.02.2017, ktorým bolo zrušené potvrdenie o cene zo dňa 11.01.2017, nám bola potvrdená maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 0,7379 €/m3. Starosta uviedol, že v roku 2015 sme mali na prevádzku ČOV vyššie náklady, ako v roku 2016.

    Poslankyňa Erika Vanková chcela vedieť, či ten rozdiel bol vysoký. Starosta odpovedal, že rozdiel v nákladoch bol približne 300 €. Ten bol spôsobený vyššou spotrebou elektrickej energie.

    Poslanec Ing. Igor Gazdík sa zaujímal o možnosť pokračovania v budovaní kanalizácie a chcel vedieť kto sa napojil na kanalizáciu. Podľa slov starostu je najreálnejšie dokončiť vetvu D1 od domu pána Zaušku smerom do čerpacej šachty. Ale nevidí to reálne v najbližšom období, kvôli vysokým nákladom. Na kanalizáciu boli pripojené domácnosti pána Turoňa a pani Huszárovej.

 

 

Bod 5.

    V roku 2016 sme mali nasledovné ekonomické ukazovatele:

Celkové príjmy    184 247,44 €

Celkové výdavky 169 438,41 €.

V podnikateľskej činnosti sme mali vyrovnané príjmy a výdavky vo výške 38 843,74 €. Ostatné údaje budú súčasťou záverečného účtu, podrobne vypracované a zaslané poslancom pred rokovaním obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 26.06.2017.

 

 

Bod 6.

    Termíny kultúrnych a športových podujatí v roku 2017.

Dňa 26.02.2017 prebehol fašiangový sprievod.

Dňa 30.04.2017 stavanie mája.

Dňa 14.05.2017 deň matiek.

Dňa 03.06.2017 deň detí.

Dňa 01.07.2017 športové hry – dospelí – futbal a nohejbal.

Dňa 05.07.2017 memoriál Mariana Borika.

Dňa 15.07.2017 obecné oslavy.

Prípadné ďalšie podujatia budú dohodnuté neskoršie.

 

 

Bod 7.

    Ročná správa hlavnej kontrolórky bola poslancom doručená. Na základe jej vypracovania mal viac podnetov poslanec Ing. Igor Gazdík:

1. v oblasti nájomných zmlúv mu chýbal údaj o platení nájomného

2. navrhol za obdobie 2014 a 2015 pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov čo najskôr

3. zaujímal sa či je daňový nedoplatok zarátaný spolu s poplatkom za odvoz komunálneho odpadu

4. odporučil nevydávať lístky na občerstvenie daňovým dlžníkom, počas obecných osláv

5. chýbalo mu presné stanovisko pri inventúre pokladničnej hotovosti v pokladni obce a prevádzky obecných služieb

6. aj keď v pláne kontroly nebola pracovno-právna oblasť, uvítal by správu aj o tejto časti

7. všetkým neplatičom za čistenie odpadových vôd je potrebné zaslať písomnú výzvu

8. podobným spôsobom je potrebné postupovať aj pri dohode o uznaní a splácaní dlhu

9. podľa schváleného plánu mu chýbala analýza záväzkov za posledných 6 rokov.

Ďalšie otázky adresovala poslankyňa Erika Vanková:

1. zaujímala sa, aká je pravdepodobnosť vymáhania daňových nedoplatkov prostredníctvom exekúcii

2. kvôli dohode o uznaní a splácaní dlhu, navrhla zaslať písomnú výzvu s upozornením na možné zvýšenie dlhu o súdne a exekučné náklady

3. chcela vedieť, či majú invalidní dôchodcovia úľavu za komunálny odpad. Odpovede na tieto podnety dal starosta a hlavná kontrolórka obce Mgr. Soňa Filkusová.

Nájomné za všetky byty je vyrovnané. Daňovým dlžníkom a neplatičom za čistenie odpadových vôd zašleme písomné výzvy. Obdobne budeme postupovať aj pri neplnení dohody o uznaní a splácaní dlhu. Vyčíslené daňové nedoplatky sú vrátane poplatku za komunálny odpad. Kontrola pokladničnej hotovosti bola v poriadku, tak ako je to uvedené v správe. Postačuje ju vykonať raz ročne. Kontrolu v oblasti pracovno-právnych vzťahov je možné vykonať, ale obecné zastupiteľstvo musí špecifikovať konkrétnu časť jej vykonania. Analýza záväzkov bola predložená na minulom zasadnutí a aj v tejto správe je uvedená. Invalidní dôchodcovia majú úľavu na dani za stavby, ktoré slúžia na ich bývanie, ale poplatok za komunálny odpad platia v plnej výške.

 

 

Bod 8.

    Starosta podal tieto informácie:

• V nájomných obecných bytoch je potrebné neustále odstraňovať závady. Je potrebné sa dohodnúť na spôsobe ich odstraňovania. Mesačná splátka nájomného je používaná prednostne na úhradu úveru ŠFRB. Preto je vo fonde opráv nedostatok zdrojov. V prípade väčšej poruchy musíme čerpať zo zdrojov obce. Keď bude potrebné zvoláme stretnutie nájomníkov s vedením obce.

• Nadácia SPP nám oznámila, že obec môže požiadať o finančný príspevok vo výške 6 000 €. Chceli by sme vytvoriť kútiky pre deti v priestoroch obecného úradu a v areáli detského ihriska.

• Pri nájomných bytoch súpisné číslo 131 bola porucha na kanalizácii. Aj keď uplynula záručná doba, majiteľ zhotoviteľa nám účinne pomohol pri jej oprave.

• Požiadal obecné zastupiteľstvo rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým bude možné poskytovať príspevok na stravovanie, keď budú mať denný pracovný čas 4 hodiny.

    Poslanec Ing. Igor Gazdík hovoril, že až keď preštuduje nájomné zmluvy dokáže povedať, aké nedostatky by mala odstraňovať obec. Poruchy na vykurovacom systéme však musíme opravovať na náklady obce. Čo sa týka netesných výhrevných telies, navrhol ich skontrolovať zodpovedným pracovníkom a v prípade potreby ich vymeniť.

    Odpoveď starostu: všetko musí byť po vzájomnej dohode. Aj prípadné zmeny v nájomných zmluvách. Všetky väčšie poruchy bude zatiaľ obec odstraňovať na svoje náklady.

    Poslanec Ing. Igor Gazdík sa zaujímal o počet zamestnancov ktorým plánujeme schváliť príspevok na stravovanie a na aký čas. V prípade, že s niektorými by boli problémy, určite v budúcnosti navrhne zrušenie tohto zamestnaneckého nároku.

    Odpoveď starostu: zatiaľ plánujeme vytvoriť 4 pracovné miesta na kratší pracovný úväzok a doteraz takto zamestnávame dvoch pracovníkov. Pracovné zmluvy sa uzatvoria na dobu neurčitú. Títo zamestnanci majú nižšiu mesačnú mzdu a týmto príspevkom im dokážeme pomôcť aspoň v rámci možností.

    Poslanec Ing. Igor Gazdík sa ďalej pýtal na systém triedeného odpadu, navrhol zhotoviť žľaby pri chodníku od domu pani Lukajovej a upozornil na potrebu stavebného povolenia pri budovaní chodníkov.

   Odpoveď starostu: na základe návrhu Ing. Igora Gazdíka doručíme každej domácnosti v písomnej forme časový harmonogram a spôsob triedeného zberu odpadu. Žľaby pri chodníkoch urobíme, ale si to musíme premyslieť, aby to malo zmysel. Stavebné povolenie máme, čo nám chýba sú finančné prostriedky, preto dokážeme budovať len po kratších úsekoch.

    Poslankyňa Erika Vanková chcela vedieť na akú dobu sú uzavreté nájomné zmluvy na obecné byty, ako sme vypočítali sumu nájomného a v akej výške sa tvorí fond opráv.

    Odpoveď starostu: výšku nájomného nám pomohli vypočítať pracovníci bývalého stavebného úradu v Banskej Bystrici. Fond opráv je veľmi nízky. Nájomné zmluvy uzatvárame na dobu určitú. V prípade potreby a na základe dohody je možné výšku nájomného upravovať.

    Poslanec Peter Šuľan navrhol, aby sa nájomníci bytov stretli a aby si určili správcu.

    Odpoveď starostu: pri tejto kategórii bytov správu vykonáva obec. Ale na niektorých menších opravách, prípadne vonkajších úpravách okolia, si môžu nájomcovia dohodnúť spoločný spôsob.

    Pani Mgr. Soňa Filkusová upozornila na tečúce výhrevné telesá, na plesne na mnohých miestach a na poškodené strešné okná.

    Odpoveď starostu: všetky tieto vady budeme postupne opravovať, ale aj nájomcovia musia byť trpezliví a objektívni, nakoľko finančné prostriedky na tento účel sú limitované.

 

 

                                                                                                     Uznesenia

 

 

                                                                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                                                            konaného dňa 27.02.2017 o 18:00 hod.

 

K bodu 2.                                                                                                                                                                                                     1/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pani Eriku Vankovú a pána Petra Šuľana, ako aj zapisovateľku zápisnice pani Ľubicu Ferencovú.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

K bodu 3.                                                                                                                                                                                                       2/2017

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zverejniť výzvu na prenájom priestorov prevádzky KLUB BAR. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na obecný úrad v Malých Zlievciach do 15.03.2017. O prípadnom prenájme sa rozhodne na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2017.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

 

K bodu 4.                                                                                                                                                                                                        3/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v ďalšom období vo výške 0,50 €/m3.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

                  

K bodu 7.                                                                                                                                                                                                       4/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ročnú správu hlavnej kontrolórky obce, ktorú predložila Mgr. Soňa Filkusová. Jednotlivé pripomienky k nej, sú uvedené v zápisnici z tohto rokovania.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

K bodu 8.                                                                                                                                                                                                          5/2017

Obecné zastupiteľstvo rozšírilo v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce okruh zamestnancov, ktorým zabezpečí stravovanie. Tento zamestnanecký nárok vznikne každému, kto bude mať denný pracovný čas v trvaní 4 hodín.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

 

Overovatelia:

Erika Vanková ............................................

Peter Šuľan ..............................................

 

 

                                                                                                                                                         Jozef Filkus

                                                                                                                                                       starosta obce