Obec Malé Zlievce

Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  

obce Malé Zlievce na II. polrok r.  2017

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 – 18g zákona č. 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení § 18f ods. 1) písm. b) uvedeného zákona predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky

Zápisnica 24.04.2017

                                Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Čítať ďalej: Zápisnica 24.04.2017

Pozvánka 24.04.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce    

                                                                                                         P O Z V Á N K A  

                                                                                  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

                                                                                                        z v o l á v a m

                                                          zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2017 o 18,00 hod./v pondelok 

                                                                                                          v zasadačke OU  

 

  Program :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Prerokovanie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce

5. Príprava kultúrnych podujatí

6. Otázky poslancov a občanov

7. Záver      

 

                                                                                                                                                                  Jozef Filkus

                                                                                                                                                                 starosta obce

zápisnica 20.03.2017

                                                                                  Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

 

                                                                                                     Zápisnica  

                                                          zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                                                       dňa 20.03.2017 o 18:00 hod.

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny

Neprítomná poslankyňa: Erika Vanková

Neprítomná hlavná kontrolórka: Mgr. Soňa Filkusová

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Rokovanie o prenájme priestorov prevádzky KLUB BAR

4. Záver

 

Bod 1.

    Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci

Bod 2.

    Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice

 

 

Bod 3.

    Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené uznesenie, na základe ktorého bolo potrebné zverejniť výzvu, aby sa mohli prihlásiť ďalší prípadní záujemcovia o prenájom priestorov prevádzky KLUB BAR. Do termínu 15.03.2017 však nikto ďalší žiadosť nepodal. Preto toto rokovanie sa zaoberalo podanou žiadosťou od Kazimíra Sabadoša SKy-Net, s.r.o.  

   V diskusii k tomuto bodu predniesli poslanci nasledovné pripomienky:

   Pán Jozef Krnáč

- hovoril, že výška prenájmu sa dá teraz len ťažko objektívne stanoviť, ale dôveruje starostovi, že to má premyslené

- chcel vedieť, ktoré zariadenia obce budú súčasťou prenájmu

- zaujímal sa či v budove obecného úradu bude naďalej rešpektovaný zákaz fajčenia a aké budú otváracie hodiny

- opýtal sa, ktorý vchod bude slúžiť ako vstup do kancelárie obecného úradu

- ďalšiu otázku adresoval pánovi Kazimírovi Sabadošovi, keď ho zaujímalo, aké akcie by chcel robiť.

   Pán Otto Borik– sa pýtal pána Sabadoša na akú dobu chce prenájom.

   Pán Peter Šuľan – navrhol uzavrieť nájomnú zmluvu na jeden rok a zaujímal sa o výšku cien v budúcej prevádzke.

   Pán Ing. Igor Gazdík predniesol nasledovné návrhy:

- výšku nájomného za dva mesiace je potrebné vyplatiť vopred ako zábezpeku

- nájomné má byť splatné vždy k 1. dňu v mesiaci

- výpovedná doba má byť klasicky 3 mesačná, tak ako je v zákone

- okamžité vypovedanie zmluvy by bolo v prípade nezaplatenia nájomného v termíne a v prípade úmyselného poškodenia majetku obce väčšieho rozsahu

- bude potrebné písomne vypracovať zoznam majetku obce, ktorý bude súčasťou nájomnej zmluvy

- chcel presne špecifikovať vnútorné a vonkajšie priestory

- zodpovednosť za kúrenie v krbe bude znášať v plnej miere nájomca

- bude potrebné doriešiť vchod do priestorov obecného úradu, aby nemohlo dochádzať k poškodeniu majetku nájomcu

- bežné opravy si bude zabezpečovať nájomca

- tovar, ktorý nebude pred skončením záruky menej ako 1 mesiac, nech odkúpi nájomca.

   Na jednotlivé podnety reagoval starosta, ako aj pán Kazimír Sabadoš, ktorý v krátkosti predniesol svoj podnikateľský zámer. Na základe dohodnutých podmienok bude vypracovaná nájomná zmluva, ktorú pred jej podpísaním budú môcť pripomienkovať poslanci.

 

                                                                                                          Uznesenia

 

                                                                      zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

                                                                               konaného dňa 20.03.2017 o 18:00 hod.

 

 

K bodu 2.                                                                                                                                                                                                       6/2017

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pánov Jozefa Krnáča a Petra Šuľana, ako aj zapisovateľku zápisnice pani Ľubicu Ferencovú.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

 

K bodu 3.                                                                                                                                                                                                         7/2017

Obecné zastupiteľstvo súhlasil s uzavretím nájomnej zmluvy s Kazimírom Sabadošom SKy-Net, s.r.o., na priestory prevádzky KLUB BAR na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018. Výška prenájmu za 1 mesiac bude 75,00 EUR, vrátane energii. Ďalšie požiadavky budú podrobne zapracované do nájomnej zmluvy.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

Overovatelia:

Jozef Krnáč .............................................                                                                                               Jozef Filkus

Peter Šuľan .............................................                                                                                            starosta obce