Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 5.9.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

Program :

 1, Otvorenie zasadnutia

 2, Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 3, Plnenie predchádzajúcich uznesení

 4,Informácia o stave záväzkov k 31.8.2016

 5, Otázky poslancov a občanov

6,Záver

 

 

 

 

Jozef Filkus

starosta obce