Obec Malé Zlievce

Pozvánka 20.03.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  3. Rokovanie o prenájme priestorov prevádzky KLUB BAR

  4. Záver

 

 

  

 

Jozef Filkus

starosta obce