Obec Malé Zlievce

Pozvánka 24.04.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce    

                                                                                                         P O Z V Á N K A  

                                                                                  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

                                                                                                        z v o l á v a m

                                                          zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2017 o 18,00 hod./v pondelok 

                                                                                                          v zasadačke OU  

 

  Program :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Prerokovanie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce

5. Príprava kultúrnych podujatí

6. Otázky poslancov a občanov

7. Záver      

 

                                                                                                                                                                  Jozef Filkus

                                                                                                                                                                 starosta obce