Obec Malé Zlievce

Zápisnica 24.04.2017

                                Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

 

                                                Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                  dňa 24.04.2017 o 18:00 hod.                                                                                                                        

 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny   

            

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

4. Prerokovanie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce

5. Príprava kultúrnych podujatí

6. Otázky poslancov a občanov

7. Záver

 

Bod 1.

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta, podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice

 

Bod 3.

Pri kontrole predchádzajúcich uznesení boli tieto vyhodnotené nasledovne:

-          nájomná zmluva s pánom Sabadošom je už podpísaná. Poslanec Ing. Igor Gazdík k nej zaslal viaceré pripomienky z ktorých bola väčšina do textu zapracovaná. Upozornil na možnosť zverejnenia viacerých údajov o firme nájomcu na internetovej stránke obce. Dohodlo sa  na spôsobe odovzdania  inventáru a niektorého tovaru z prevádzky KLUB BAR. Komisia bude v zložení:  pán Róbert Gazdík – vedúci prevádzky, pani Mgr. Soňa Filkusová – hlavná kontrolórka  a pani Ľubica Ferencová –  pracovníčka obce.

-          výzvy na zaplatenie nedoplatkov na miestnych daniach a stočnom sme zatiaľ neplatičom nezaslali, ale platobná disciplína sa zlepšila. V poslednom období nám boli uhradené nedoplatky za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Aj v prípade najväčších daňových dlžníkov dochádza k postupnému splácaniu týchto záväzkov. Budeme však naďalej postupovať pri vymáhaní všetkých dlhov, aby sme dosiahli čo najlepší príjem do rozpočtu obce.

-          letáky s podrobným rozpisom zberu separovaného odpadu, vrátane presného harmonogramu boli doručené do každej domácnosti. Pri lepšom separovaní odpadu nám poklesli množstvá komunálneho odpadu. V blízkom čase plánujeme zber elektro-odpadu a nebezpečného odpadu. 

-          Poslanec Ing. Igor Gazdík upozornil na potrebu zberu veľkokapacitného odpadu, tento vyvážame priebežne podľa požiadaviek od občanov.

Bod 4.

Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2016 bolo potrebné prerokovať plat starostu obce a hlavnej kontrolórky obce.

 

Bod 5.

V tomto roku sa pripravujú tieto kultúrne podujatia:

30. apríla  - stavanie mája so začiatkom o 15:00 hod., spievať budú členky súboru Zlievčanka a sprievod na harmonike pán Miroslav Moravčík.

14. mája – deň matiek so začiatkom o 13:00 hod., zaspieva súbor Zlievčanka a hrať bude skupina SYMPHONY.

15. júla – deň obce sa začne ekumenickou bohoslužbou o 15:00 hod. Vystupovať budú: súbor Zlievčanka, Mária Gazíková a Maroš Olejár, mužský spevokol z Piliny, Peter Niňaj a Róbert Puškár.

 

Bod 6.

Starosta podal nasledovné informácie:

 -  bola vypracovaná výročná správa obce za rok 2016. Pracujeme na návrhu záverečného účtu obce za rok 2016, aby bol v predstihu predložený na  pripomienkovanie.

-  v mesiaci máj a jún vytvoríme v rámci projektov prostredníctvom ÚPSVaR   11 pracovných miest pre evidovaných nezamestnaných, na čiastočný a plný úväzok.

    Poslanec pán Jozef Krnáč predniesol požiadavku, ktorou ho oslovil pán Kazimír Sabadoš. Má v pláne pri prevádzkovaní KLUB BARU zabezpečiť aj stolný futbal a preto potrebuje ďalšiu miestnosť.

    Poslanec pán Ing. Igor Gazdík nesúhlasil, aby to bola miestnosť terajšieho I- domu.

    Poslankyňa pani Erika Vanková navrhla, aby nový nájomca stolný futbal umiestnil v miestnosti s televízorom. Ďalej sa pýtala aká bude výpovedná lehota.

    Odpoveď starostu: výpovedná doba je 3 mesiace, v prípade problémov môže byť aj okamžitá, čo však nepredpokladáme. Vstupná hala s televízorom v prípade, keby bol v nej umiestnený stolný futbal, by bola preplnená.

    Poslanec pán Ing. Igor Gazdík navrhol, aby sme počas obecných podujatí poskytovali služby s občerstvením a aby sme mali k dispozícii potrebné priestory. Ďalej sa zaujímal o vyplatenie zábezpeky vo výške dvoch mesačných splátok.

     Odpoveď starostu: miesto pre vydávanie občerstvenia pre naše potreby budeme mať k dispozícii. Predávať však neplánujeme, nakoľko zo strany Colného úradu sme dostali pokutu a pri ďalšom porušení by už bola automaticky zvýšená. Pri ich konaní, keď sankcie rozdávajú za každú cenu, by to bola len otázka času. Zábezpeka má byť zaplatená do začiatku nájmu.

Po diskusii sa dohodlo, že v prípade potreby miestnosti pre stolný futbal musí byť uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve. Pán Jozef Krnáč navrhol zvýšiť mesačný nájom o 10 EUR  a pán Ing. Igor Gazdík o 15 EUR. V zmysle rokovacieho poriadku sa skôr hlasovalo o prvom návrhu.

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 19:27 hod.

                                                     Uznesenia

                zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach

                              konaného dňa 24.04.2017 o 18:00 hod.   

           

 

K bodu 2.                                                                                                     8/2017 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pani Eriku Vanková a pána Otta Borika, ako aj zapisovateľku zápisnice pani Ľubicu Ferencovú

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                     9/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat starostu obce Malé Zlievce od 01.01.2017 nasledovne:

912 EUR priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 

x  1,49 násobok v obci do 500 obyvateľov

x 0,75% úväzku, schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením 24/2014 zo dňa 29.6.2014.

Súčin týchto ukazovateľov je 1119,16 EUR.

Zaokrúhlený plat mesačne na celé eurá smerom hore je 1020 EUR (tisícdvadsať).

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                    10/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plat hlavnej kontrolórky obce na sumu 65,55 EUR, zaokrúhlenú smerom hore na 66 EUR mesačne.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 6.                                                                                                   11/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie mesačného nájomného pre firmu Kazimír Sabadoš SKy-Net, s.r.o. kvôli potrebe ďalšej miestnosti, o čiastku 10 EUR. Táto zmena bude uzavretá dodatkom k nájomnej zmluve.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci: Jozef Krnáč, Peter Šuľan a Otto Botik.

Proti tomuto uzneseniu hlasovali 2 poslanci: Erika Vanková a Ing. Igor Gazdík.

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:

 

 

Erika Vanková .............................................

Otto Borik ....................................................                                                                                                     

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce