Obec Malé Zlievce

Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky  

obce Malé Zlievce na II. polrok r.  2017

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 – 18g zákona č. 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení § 18f ods. 1) písm. b) uvedeného zákona predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

 

 

 

  1. inventarizácia pokladničnej hotovosti

  2. kontrola dokladov súvisiacich s vyberaním miestnych daní,

  3. vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017

  4. kontrola príjmov a výdavkov obce

  5. kontrola dodržiavania VZN v daňovej oblasti

  6. kontrola plnení uznesení OZ

  7. kontrola nákladov a výnosov obce za I. polrok 2017

  8. kontrola plnenia rozpočtu na rok 2017

  9. vypracovanie plánu práce na I. polrok r. 2018

 

 

 

V Malých Zlievcach, 8. 6. 2017

 

Mgr. Soňa Filkusová

hlavná kontrolórka obce