Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 26.6.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

 

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení

  4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

  5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2017

  6. Príprava obecných osláv

  7. Otázky poslancov a občanov

  8. Záver

 

 

  

 

Jozef Filkus

starosta obce