Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 11.12.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OÚ

 

 

 

Program :

 1.  Otvorenie zasadnutia
  1.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  2.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  3. 4.       Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
  4. 5.       Schválenie plánu zasadnutí na rok 2018
  5. 6.       Schválenie všeobecne záväzného rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom              poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2018
  6. 7.      Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
  7. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2019 a 2020
  8. Otázky poslancov a občano
  9. Záver

 

 

 

 

                                                                                    Jozef Filkus                                                                                    starosta obce