Obec Malé Zlievce

Pozvánka na zastupiteľstvo 16. 4. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.04.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Prerokovanie  platu starostu obce
  5. Prerokovanie  platu hlavnej kontrolórky obce
  6. Príprava obecných osláv
  7. Otázky poslancov a občanov
  8.  Záver

 

 

 

 

 

 

Jozef Filkus                                                                                                          starosta obce