Obec Malé Zlievce

Pozvánka na zastupiteľstvo 25. 6. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4.  Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
 5.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
 6.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2018
 7.  Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre ďalšie celé volebné   obdobie
 8.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
 9.  Príprava obecných osláv
 10.  Otázky poslancov a občanov 
 11.  Záver

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Jozef Filkus   

                                                                                                                       starosta obce