Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 25. 6. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.06.2018 o 18:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci: Jozef Krnáč, Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Otto Borik

Neprítomný poslanec: Peter Šuľan– ospravedlnený pre pracovné povinnosti 

 

Program :

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4.  Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
 5.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
 6.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2018
 7.  Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre ďalšie celé volebné   obdobie
 8.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
 9.  Príprava obecných osláv
 10. 10.  Otázky poslancov a občanov 
 11. 11.  Záver

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

     Boli vyhodnotené tieto splnené uznesenia:

    Na základe rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva sa prostriedky za minulý rok určené na odmeny použili v prospech Marie Gazdíkovej na tanečno športovú prípravu.

 

    So spoločnosťou eustream a.s. sme viedli rokovania o úprave ceny za služby vykonávané pri letnej údržbe objektu KS 03 Veľké Zlievce. Dodatok k zmluve je už podpísaný. Podarilo sa nám aspoň v malej miere zvýšiť jednotkové ceny za kosenie. Prvá kosba bola tohto roku finančne veľmi náročná kvôli veľkému množstvu pokosenej trávy.

 

Bod 4.

     Povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je v súlade s § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Bod 5.

     Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25. 5. 2018. Bol zverejnený aj na internetovej stránke obce. Starosta informoval poslancov o skutočnosti, že výrok nezávislého audítora budeme mať k dispozícií do konca októbra. Zákonná povinnosť je mať toto stanovisko do konca roka 2018.

Bod 6.

     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. 6. 2018.

Bod 7.

     V zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. bolo potrebné určiť počet poslancov. V obciach od 41 do  500 obyvateľov je tento rozsah 3 – 5 poslancov obecného zastupiteľstva.

Bod 8.

     V zmysle § 11 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. bolo potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie. V diskusií k tomuto bodu odzneli dva návrhy. Prvý predniesol poslanec Ing. Igor Gazdík, ktorý navrhol ponechať súčasný úväzok 0,75 %. Odôvodnil to nie celkom dobrými ekonomickými ukazovateľmi obce. Ďalší návrh podal poslanec Otto Borik a chcel ho navýšiť na 0,8 prípadne 0,85 %. Keďže bol schválený prvý návrh o tomto sa už nehlasovalo.

Bod 9.

     Folklórny súbor Bazalička z Príbeliec nám odriekol už prisľúbenú účasť, kvôli účinkovaniu v krajskej súťaži. Preto musíme doplniť vystúpenie folklórneho zboru.

Bod 10.

     Na základe návrhu jedného z občanov Čelár sme zvážili nepodať návrh na zrušenie dopravnej značky Stop na železničnom priecestí smerom na Olováry.  

 

Poslanec Ing. Igor Gazdík sa sťažoval na správanie niektorých ľudí v areáli detského ihriska, ktorí sú hluční aj v neskorých večerných hodinách, znečisťujú a poškodzujú zariadenia v areáli. Pri tom rozbité sklo môže poraniť hrajúce sa deti. Upozornil aj na potrebu opráv niektorých komponentov, hlavne kvôli blížiacim sa obecným oslavám. Zaujímal sa o termín dokončenia chodníka a o dodržiavanie zákonov o ochrane osobných údajov a elektronickej komunikácií.                                                                                                                                                                                                                                                                Odpoveď starostu: V prípade opakovaných neprístojností zo strany uvedených sa pokúsime urobiť nápravu. Detské ihrisko sa snažíme pravidelne udržiavať kosením, ale aj zbieraním odpadu. V mesiaci júl vyčleníme niektorých zamestnancov na opravu zničených a opotrebovaných dielov. Chodník po pálenicu by mal byť dokončený do  konca októbra 2018. Na jednom úseku pri dome pána Kotmana ešte musíme doriešiť technický problém. Elektronická komunikácia je v poriadku, väčšinou touto formou komunikujú exekútori, súdne orgány a orgány verejnej správy. Zákon o ochrane osobných údajov je veľmi komplikovaný. Niektoré ustanovenia si s inými zákonmi odporujú, hlavne v oblasti slobodného prístupu k informáciám. Napriek tomu všetko vykonávame v súlade so zákonom.

Poslankyňa Erika Vanková doplnila podnet od pani Márií Gazdíkovej, že pri údržbe ovocného sadu by mali viac pracovať aktivační pracovníci, lebo je hanba, ako je sad zanedbaný.

Odpoveď starostu: Týchto pracovníkov využívame na túto činnosť, ale máme ich len troch, lebo jeden je dlhodobo nemocný.

 Pani Mária Gazdíková sa zaujímala o stav zaplatenia miestnych daní, lebo podľa nej sa od posledného vyhlásenia v tomto smere nič nezmenilo. Ďalej namietala prečo nerobíme aj iné práce ako kosenie, nepáčil sa jej zanedbaný sad drobného ovocia a zlý stav domu smútku. Navrhla v ňom urobiť opravu okien, dlažby a iných častí.

Odpoveď starostu : Platenie miestnych daní sa zlepšilo, ale stále sú občania, ktorí ich nemajú vyrovnané. Kde to bude možné pristúpime aj k exekúcií. Kosenie vykonávame aj preto, aby sme mohli investovať do výstavby potrebných stavieb. Touto činnosťou si dokážeme zarobiť a aj zamestnanci môžu mať aspoň v tomto období lepší príjem. Opravy na dome smútku už boli v minulosti vykonávané. Je možné, že nedostatočne. Vždy je to otázka priorít. Teraz chceme dokončiť chodník, bolo potrebné vyrovnať vzniknuté dlhy a až potom bude možné pracovať aj na iných potrebných aktivitách.

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 19:29. hod.

 

 Uznesenie

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa  25. 6. 2018 o 18:00

 

K bodu 2.                                                                                                     9/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána Jozefa Krnáča a pani Eriku Vankovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú ml.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                   10/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 22 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. zobralo na vedomie zostavenú konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                  11/2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Soni Filkusovej k záverečnému účtu obce za rok 2017

bez pripomienok. V písomnej podobe je priložené pri tejto zápisnici.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu  5.                                                                                                  12/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 6.                                                                                                 13/2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018. Tento je priložený v tejto zápisnici.  

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 7.                                                                                                 14/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. určilo počet 5 poslancov obecného zastupiteľstva pre ďalšie celé volebné obdobie.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 8.                                                                                                 15/2018

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. určilo rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie na úväzok 0,75 %.

Za toto uznesenie hlasovali Ing. Igor Gazdík, Jozef Krnáč, Erika Vanková

Zdržal sa hlasovania Otto Borik.

 

Overovatelia:

 

Erika Vanková      .....................................................

 

Jozef Krnáč          .....................................................

 

 

 

.                                                                                                          Jozef Filkus

                                                                                                           starosta obce