Obec Malé Zlievce

Pozvánka na zastupiteľstvo 24. 9. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Informácie o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí
  5.  Otázky poslancov a občanov 
  6.  Záver

 

 

 

 

 

 

Jozef Filkus                                                                                                          starosta obce