Obec Malé Zlievce

Pozvánka na zastupiteľstvo 25.11.2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2018 o 16,00 hod. / v nedeľu

v zasadačke OU

 

 

Program :

 

  1.     Otvorenie zasadnutia
  2.     Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
  3.     Zloženie sľubu starostu obce
  4.     Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
  5.     Príhovor starostu obce
  6.     Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  7.     Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  8.    Voľba členov a predsedu komisie pre kontrolu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  9.    Rozhodnutie o plate starostu obce

10. Záver

 

 

                                                                                    Jozef Filkus

                                                                                   starosta obce