Obec Malé Zlievce

Pozvánka na zastupiteľstvo 22. 2. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2019 o 17,00

hod.  v piatok

v zasadačke OU

 

 

Program :

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Ročná správa o kontrolnej činnosti
  5. Riešenie problematiky v oblasti odpadov
  6. Informácia o spravovaní obecných nájomných bytov
  7. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018 a za január 2019
  8. Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2019
  9. Otázky poslancov a občanov
  10. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Jozef Filkus    

                                                                                                                                 starosta obce