Obec Malé Zlievce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22. 2.2019 o 17:00 hod.

 

 Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny

 Program :

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Ročná správa o kontrolnej činnosti
  5. Riešenie problematiky v oblasti odpadov
  6. Informácia o spravovaní obecných nájomných bytov
  7. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018 a za január 2019
  8. Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2019
  9. Otázky poslancov a občano
  10. Záver

 

Bod 1.

     Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

     Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

Na základe rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2018 boli ako samostatné body zaradené do programu tohto zasadnutia:

    Riešenie problematiky v oblasti odpadov

    Informácia o spravovaní obecných nájomných bytov

 

Bod 4.

     Ročná správa hlavnej kontrolórky bola poslancom doručená v predstihu na oboznámenie. V úvode tohto bodu starosta podal vysvetlenie k niektorým zisteniam. Vysoké pohľadávky v oblasti miestnych daní a poplatkov sú spôsobené aj neskorším vydaním rozhodnutí o vyrubení daní a poplatkov. Ale v tejto oblasti máme aj nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Väčšina z neplatičov poberá dávky v hmotnej núdzi, čo nám sťažuje vymáhanie nedoplatkov. V oblasti nepodávania daňových priznaní sme urobili potrebné úkony, ale dva subjekty napriek tomu nespolupracujú. Budeme v tom naďalej pokračovať.

Poslanec Ing. Igor Gazdík  sa pýtal hlavnej kontrolórky na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí o vyrubení dane. Toto sa robí, ale niektorí zaplatia dane aj pred právoplatnosťou.

 

Bod 5.

Starosta informoval o zmene poplatku za uloženie a likvidáciu odpadu.

Od 1. 3. 2019 sa bude platiť vyššia suma. Podľa vzorca nám vyšla výška za tonu uloženia 12 €. Za predchádzajúci rok sme vytriedili 17,85 % odpadu. Keby sme mohli zarátať aj železo, ktoré odovzdali občania našej obce, tento poplatok by bol 7 €. V zmysle zákona sme tak nemohli urobiť, čo je z nášho pohľadu nesprávne. Táto položka sa má každý rok zvyšovať až na 33 €. Aj firma Marius Pedersen zvýšila sumu za likvidáciu odpadu o 8,41, vrátane DPH. Z tohto dôvodu musíme zvýšiť produkciu triedeného odpadu. Pri čističke odpadových vôd nám pomohla výmena dúchadla. Zlepšili sa výsledky čistenia vôd prevádzkové náklady boli v roku 2018 vo výške 3 594,95 €. V tomto roku musíme zabezpečiť odvoz kalu zo zbernej nádrže.

Poslanec Ing. Zdenko Veselka sa zaujímal o možnosť pripojenia sa na kanalizáciu a ČOV. Chcel vedieť počet napojených a zaujímal sa o pripojenie domácností Jána Turoňa. Podľa starostu je kapacita ČOV 180 ľudí. Zatiaľ je napojených 117 občanov. Keby boli voľné finančné zdroje najskôr by sa dala vybudovať vetva od domu pána Zaušku do prečerpávajúcej šachty. Z miestnej časti Bosňa to zatiaľ nedokážeme kvôli vysokým nákladom. Pán Ján Turoň je na kanalizáciu napojený.

Poslanec Ing. Igor Gazdík  sa zaujímal koľko sme zaplatili za likvidáciu odpadu v minulom roku a navrhol informovať občanov o zvýšenom poplatku za odpad, vrátane lepšieho triedenia odpadu. V roku 2018 sme zaplatili okolo 1 450 € za tieto služby. Informácie občanom podáme prostredníctvom miestneho rozhlasu  a aj písomne.

Pani Erika Gyorgýíková navrhla, že by sa mohla uskutočniť brigáda  na vyzbieranie  odpadu v blízkosti našej obce a pri futbalovom ihrisku. Navrhla aj umiestniť v obci smetné koše. Dobrovoľný zber odpadkov zorganizujeme najneskôr do konca marca. Smetné koše sa pokúsime vyrobiť.

Pán Milan Ivanič sa informoval, kde majú uskladňovať papier a kartóny, lebo nemajú na to vhodné priestory. Najlepšie by bolo uskladňovať tieto komodity na obecnom úrade, prípadne pod prístreškom v areáli.

Bod 6.

Mesačný poplatok vo výške 116,18 € slúži na splácanie úveru ŠFRB za nájomné byty. Zostáva len malá čiastka na úhradu iných výdavkov. V prípade veľkej poruchy sme nútení opravu financovať z obecných zdrojov. Len na úhradu spoločného osvetlenia sme zaplatili v dolnej bytovke 30 € a v hornej o polovicu viac.

Pani Danica Švonavcová chcela vedieť, že kto zabezpečí výmenu tečúcich ventilov, lebo potom im klesá tlak v samotnom vyhrievacom telese. Túto opravu vykoná obec.

Pán Milan Ivanič navrhol rozšíriť parkovisko a požadoval, aby sa pre smeti nechodilo na traktore, nakoľko sa ničí dlažba. Pre smetné nádoby sa pripraví iné miesto a parkovisko upravíme do jesene.   

Poslanec Miroslav Filkus sa zaujímal, prečo je taký veľký rozdiel v spotrebe elektriky pri spoločnom osvetlení a zaujímal sa, či je tam samostatný elektromer. Spoločné osvetlenie má osobitné meranie. Je možné, že častejšie ostáva svietiť vonkajšie osvetlenie.  

 Bod 7.

Záverečný účet bude prerokovaný v júni, ale niektoré rozpočtové údaje vieme predložiť. Na každé rokovanie sa budeme snažiť predložiť predbežné údaje o plnení rozpočtu za jednotlivé mesiace.

Plnenie rozpočtu za rok 2018 :

Celkové príjmy : 171 881,63 €   Celkové výdavky : 154 145,42€   Rozdiel : 17 736,21 €

Plnenie rozpočtu za január 2019 :

Celkové príjmy :  13 652,25 €    Celkové výdavky :   11 744 €

Bod 8.

Poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová by chcela usporiadať posedenie pri hudbe. V termíne do veľkej noci sa to nestihne. Preto najvhodnejší termín by bol v máji. Pri organizácií tohto podujatia pomôže aj obec. Tento rok nebude fašiangový sprievod.

Boli navrhnuté nasledovnétermíny kultúrnych a športových podujatí v roku 2019.

Dňa 19.04.2019 stolnotenisový turnaj

Dňa 30.04.2019 stavanie mája.

Dňa 12.05.2019 deň matiek.

Dňa 01.06.2019 deň detí a rúcanie mája.

Dňa 29.06.2019 športové hry – dospelí – futbal a nohejbal.

Dňa 05.07.2019 memoriál Mariana Borika.

Dňa 10.08.2019 obecné oslavy.

Dňa 05.12.2019 sprievod Mikuláša

Dňa 08.12.2019 stretnutie dôchodcov.

Dňa 20.12.2019 vianočný večierok.

Prípadné ďalšie podujatia budú dohodnuté neskoršie. Poslanec Miroslav Filkus by chcel usporiadať futbalový zápas ženatí – slobodní, v prípade záujmu aj turnaj vo volejbale a cezpoľný beh.

Starosta požiadal poslancov o podanie návrhov na program obecných osláv.  Odzneli niektoré návrhy – FS a malý heligonkár z Vidinej, Lomnický Čáve, prípadne folklórne telesá z okolia. Pani Ľubica Nagyová by rada doplnila deň obce o maľovanie na tvár,  predaj cukrovej vaty a nafukovací hrad na skákanie pre deti. 

Účinkujúcich vyberieme podľa našich finančných možností. Našich zástupcov Máriu Gazdíkovú a skupinu Symphony určite oslovíme.

 Bod 9.

V úvode tohto bodu podal starosta tieto informácie. Prebieha verejná súťaž pre spoločnosť eustream, a.s. na letnú údržbu KS 03 Veľké Zlievce. Tesne pred  začiatkom zasadnutia obecného zastupiteľstva sme dostali výzvu do elektronickej aukcie. Vyvolávacia cena je 25 000 € za rok. Po diskusii sme sa rozhodli do nej nezapojiť. Naše predpokladané náklady sú vo výške 43 000 € za rok. Nezisková organizácia Impérium nás požiadala o príspevok na činnosť denného stacionára vo Veľkom Krtíši. Toto zariadenie navštevuje náš občan Július Černík st. Poslanec  Ing. Igor Gazdík doporučil podať vyjadrenie až po doručení návrhu zmluvy.

Poslankyňa Ing. Katarína Kériová vypracovala projekt na podporu a rozvoj športu vybudovaním telocvične v prírode. Výzva bola vyhlásená Úradom vlády SR. Chcela vedieť najvhodnejšie miesto na jej zriadenie.

Odpoveď starostu: sú dve možné miesta. Jedno v areáli detského ihriska a druhé na volejbalovom ihrisku. Podanie žiadosti podporíme, ale nevieme či budeme úspešní, nakoľko cez podobné projekty sme nikdy nezískali podporu.

Poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová nesúhlasila s umiestnením na detskom ihrisku, nakoľko v lete tam býva veľká horúčava, nie je tam žiadny tieň.

Poslanec Ing. Zdenko Veselka sa sťažoval na zrkadlo v zákrute, ktoré nespĺňa svoju úlohu. Požiadal o opílenie stromov v týchto miestach. Zaujímal sa o preškolenie pracovníkov na krovinorezy. Požiadal o umiestnenie zákazu vodenia psov do areálu detského ihriska a na pravidelné čistenie pieskoviska.

Odpoveď starostu : zrkadlo už bolo vymenené, ale môžeme znovu požiadať o nápravu. Konáre, ktoré prekážajú vo výhľade  opílime. Naši pracovníci vykonávajú zákazky vyžínaním, na čo nie je potrebné preškolenie. Zákaz za psov umiestnime na vstupnú bránu a pieskovisko upravíme.

Poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová chcela vedieť možnosť dokončenia chodníka smerom do Bosni.

Odpoveď starostu : zatiaľ v tejto časti nebudeme pokračovať v budovaní chodníka. Keby sme mali lepší terén pri dome Rudolfa Oláha, dokázali by sme ho dorobiť. V tomto roku plánujeme začať s výstavbou chodníka od domu pána Vanka smerom na Bušince.

Poslanec Ing. Igor Gazdík upozornil na zverejňovanie zmlúv aj s prílohami na webovú stránku obce. Zaujímal sa o školenie BOZP. Rozhodol o rozdelení svojej odmeny, ktorej sa zriekol. Na organizáciu dňa detí a Mikuláša venoval po 240 €. Ostatné na tanečnú prípravu páru Mária Gazdíková a Maroš Olejár. Pýtal sa na rozdelenie odmien za rok 2018 pre poslancov.

Odpoveď starostu : chýbajúca príloha bola len mapa objektu. Ostatné zverejňujeme kompletne. Školenie v tejto oblasti vykonávame. V mene detí ďakujeme za podporu týchto podujatí. Rozdelenie odmien bude samostatný bod v programe najbližšieho zasadnutia.                                                                                  

Pani Mária Gazdíková navrhla vybudovať krytý prístrešok pre cestujúcich autobusom pri dome Jána Cerinu. Pýtala sa, prečo nebolo v zime uzatvorené detské ihrisko a žiadala doplniť ešte jednu nádobu na sklo, ktorá by mohla byť umiestnená pri pálenici.

Odpoveď starostu: Na prístrešku sa musíme dohodnúť s pánom Cerinom. Na detské ihrisko chodili deti aj v zime, hlavne na asfaltové ihrisko. Nádobu na sklo sme mali dostať do konca roka, ale ju ešte doteraz nevyrobili. 

 Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 20:00 hodine.

 

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 2. 2019

 

K bodu 2.                                                                                                                         1/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    Miroslava Filkusa a pána Ing. Igora Gazdíka, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

K bodu 4.                                                                                                                         2/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ročnú správu hlavnej kontrolórky obce, ktorú predložila Mgr. Soňa Filkusová.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Miroslav Filkus             .............................................

Ing. Igor Gazdík            ..............................................                                             

                                        

                                                                                                          Jozef Filkus

                                                                                                          starosta obce