Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 26. 4. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 26.04.2019 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Prerokovanie platu starostu obce
 5. Určenie  platu hlavnej kontrolórky obce
 6. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malé Zlievce
 7. Otázky poslancov a občanov 
 8.  Záver

 

Bod 1.       

 Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

 

Bod 3.

 • Dňa 13 apríla sa 24 občanov zapojilo do zbierania odpadu v obci a jej okolí. Vyzbieralo sa 25 vriec odpadu, väčšinou plastu a skla. Všetkým dobrovoľníkom patrí naše poďakovanie. Dúfame, že poriadok vydrží čo najdlhšie.
 • V piatok 5 apríla bol výkup papiera, ale mnohí túto možnosť nevyužili, nakoľko neboli informovaní. Preto prítomní navrhli všetky aktuálne aktivity v obci zverejňovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.
 • V novšej bytovke boli vymenené svietidlá, lebo staré často svietili aj dlhší čas a preto bola vyššia spotreba elektrickej energie.
 • V súťaži pre spoločnosť eustream a.s. sme neboli vybraní. Jednalo sa o letnú údržbu na KS 03 Veľké Zlievce. Navrhovaná cena bola príliš nízka.
 • Na Úrad vlády sme podali projekt vonkajšej telocvične. Celý projekt vypracovala pani poslankyňa  Ing. Katarína Kériová. Musíme počkať na jeho vyhodnotenie.
 • Na regionálnu správu ciest sme telefonicky oznámili nefunkčné zrkadlo v zákrute pri bývalom družstve. Bola vykonaná kontrola a vraj nie je nefunkčné. Poveternostné podmienky nedokážu ovplyvniť. Na opílenie vyčnievajúcich konárov nemáme súhlas vlastníkov.   

        

Bod 4.

         Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2018, keď bola zverejnená výška priemernej mzdy, bolo potrebné prerokovať plat starostu obce.       

 

Bod 5.

         Kvôli zvýšeniu priemernej mzdy bolo potrebné schváliť aj výšku platu hlavnej kontrolórky obce. 

 

Bod 6.

         Starosta obce konštatoval, že návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Malé Zlievce dostali všetci prítomní na pripomienkovanie.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík hovoril, že schválenie tohto plánu je v súlade so zákonom a upozornil na niektoré technické nedostatky. Pani poslankyňa

Ing. Katarína Kériová sa pýtala na súhlas dotknutých osôb z fotografií, aby nedošlo k porušeniu zákona. Tieto sme sa preto rozhodli odstrániť.  

 

Bod 7.

         Starosta prítomných informoval o finančnej podpore z Nadácie SPP na výsadbu kvetov a zelene. Získali sme na túto aktivitu 4 000 €.

Pán poslanec Ing, Zdenko Veselka odborne vysvetlil postup pri výsadbe okrasných kríkov a listnatých stromov. Celý projekt budeme s ním konzultovať.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík chcel rozdeliť čiastku na etapy. Po diskusií sa dohodlo využiť v jarných mesiacoch maximálne 800 € a ostatné až na jeseň, keď si pripravíme miesta vhodné na výsadbu.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka upozornil na opílené konáre, ktoré zanechali po montáži optického kábla zamestnanci VK – Net a na komunálny odpad, ktorý je zmiešaný s biologickým. Ďalej žiadal skontrolovať stav vybudovaných záchytných hrádzí. Navrhol na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva predložiť výšku nedoplatkov na miestnych daniach, lebo sa mu zdá, že nie všetci poberatelia priamych platieb z PPA si plnia túto povinnosť. Potom sa môže stať, že aj iní sa budú plateniu daní vyhýbať.

Odpoveď starostu:

Konáre sme už dva krát odpratali. Pracovníci pri montáži káblov nedodržali dohodnuté podmienky, budú upozornení. Vzniknutý komunálny odpad vyzbierame. V prípade zistenia neporiadku je toto potrebné nahlásiť čo najskôr. Stav záchytných hrádzí skontrolujeme a poškodené časti opravíme.

Podnikatelia v poľnohospodárstve – fyzické osoby majú problém so splácaním miestnych daní. Jeden sa dokonca vyhýba akejkoľvek komunikácií, ale pri vymáhaní budeme postupovať v zmysle zákona o správe daní.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová hovorila, že ju mrzí neúčasť na brigáde pri zbieraní odpadu, ale nevedela o termíne konania. A preto navrhla usporiadať ďalšiu brigádu pri úprave areálu detského ihriska.

Odpoveď starostu:

Účasť na podobných aktivitách je dobrovoľná, nikoho nemôžeme donútiť a nie každému vyhovuje dohodnutý termín, ale budeme mať viac možností. Úpravu areálu detského ihriska sa pokúsime zabezpečiť v mesiaci máj.

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík  poukázal  na rozdielne emailové adresy a požadoval dať do funkčného stavu obecnú studňu na polievanie. V rámci brigády by sme mali vyčistiť existujúci obecný erb na detskom ihrisku. Na základe diskusie o odpadoch skonštatoval, že si prírodu musíme chrániť.

Odpoveď starostu:                        

Používame emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Uvedenú na webovej stránke odstránime. Studňu na polievanie využívame,  ale pumpa je nefunkčná a neviem, či ju dokážeme sfunkčniť. Pri úprave erbu sa jedná o dobrý návrh.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová nám oznámila možnosť zabezpečenia detských atrakcií počas obecných osláv v cene 650 € a informovala o kompletnej žiadosti podanej na Úrad vlády.

Odpoveď starostu:       

Táto cena za uvedené služby je veľmi vysoká, preto túto ponuku nevyužijeme. Za vypracovanie žiadosti veľmi pekne ďakujeme.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová   sa pýtala na termín stavania mája.

Odpoveď starostu:

Toto podujatie plánujeme v utorok 30 apríla o 18:00 hod pred obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa táto akcia uskutoční v sále obecného úradu.

Pán poslanec Miroslav Filkus hovoril, že by bolo vhodné, keby podnikatelia v prípade neplatenia miestnych daní, nemohli poberať priame platby.

Odpoveď starostu:  

Neviem, či je to možné, keď sme sa pred časom obrátili na PPA , neboli sme úspešní. Je zlé, keď neplatiči daní majú nárok na dotácie, bez predloženia potvrdenia o zaplatení. Toto sa vyžaduje iba pri kúpe pozemkov pri zápise do katastra nehnuteľností.

Pani Ing. Dominika Filkusová  navrhla, aby sme sa pokúsili získať finančné prostriedky na opravu priestorov obecného úradu, nakoľko hlavne vchod do budovy nevyzerá dobre.

Odpoveď starostu:  

Pri úprave vnútorných priestorov potrebujeme vhodných remeselníkov. Tieto práce si nedokážeme zabezpečiť svojpomocne. Kritika je však opodstatnená a musíme hľadať riešenie.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:42 hodine

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 4. 2019

K bodu 2.                                                                                         3/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    Ing. Zdenka Veselku  a pani  Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 4.                                                                                           4/2019  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat starostu obce Malé Zlievce od 01.01.2019 nasledovne:                                                 1 013 EUR priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2018                               x  1,65 násobok v obci do 500 obyvateľov                                                             x 0,75% úväzku, schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením 15/2018 zo dňa 25. 6. 2018.                                                                                                              Súčin týchto ukazovateľov je 1 253,58 EUR.                                                      Zaokrúhlený plat mesačne na celé eurá smerom hore je 1 254 EUR (tisícdvestopäťdesiatštyri).                                                                                               Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 5.                                                                                         5/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plat hlavnej kontrolórky obce na sumu 72,80 EUR, zaokrúhlenú smerom hore na 73 EUR (sedemdesiattri) mesačne od 1. 4. 2019.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

K bodu 6.                                                                                         6/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky  2019 – 2024 s výhľadom do roku 2026.

Za toto uznesenie hlasovali 5 poslanci.

Overovatelia:

 

Ing. Zdenko Veselka                        .............................................

Ing. Radoslava Filkusová                ..............................................                                            

                                                                                             Jozef Filkus   

                                                                                             starosta obce