Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 21.06.2019 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Igor Gazdík, Ing. Zdenko Veselka, Ing. Katarína Kériová,                  

Neprítomní  poslanci : Miroslav Filkus, Ing. Radoslava Filkusová

 

Program :

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
  5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  6. Otázky poslancov a občanov 
  7.  Záver

 

Bod 1.       

 Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia zápisnice. Zapisovateľka pani Erika Vanková sa rokovania obecného zastupiteľstva nezúčastnila z osobných dôvodov a bola ospravedlnená.

 

Bod 3.

         Boli zhodnotené schválené úlohy a uznesenia nasledovne :

        

  • Brigáda pri úprave detského ihriska bola  25. 5. 2019. Tento termín nie všetkým vyhovoval, lebo boli voľby do EP, ale potrebné práce sme zabezpečili. Aj 1. 6. 2019 nám pomohli páni Gondáš a Miroslav Filkus ml. pokosiť potrebné časti pozemku.
  • Druhá nádoba na sklo bola už dodaná a mala by kapacitne postačovať.
  • Na základe žiadosti poslanca Ing. Zdenka Veselku na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva bola predložená informácia o plnení daňových povinností. Dve fyzické osoby – podnikatelia si ju stále nesplnili. V jednom prípade máme právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Tu pristúpime k vymáhaniu. V druhom prípade podnikateľ s nami vôbec nespolupracuje. Budeme ho musieť vyzvať na podanie daňového priznania a následne budeme pokračovať vo vydávaní rozhodnutí, aby sme zabezpečili výber miestnych daní. Nemôže sa stať, aby nezodpovední jednotlivci si neplnili daňové povinnosti.  

 

Bod 4.

         Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29. 5. 2019. Bol zverejnený aj na internetovej stránke obce.  Nikto nevyniesol žiadne pripomienky.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Soni Filkusovej bolo poslancom zaslané v predstihu. Pán poslanec Ing. Igor Gazdík požadoval podrobne vysvetliť niekoľko údajov. Starosta mu na všetky podnety odpovedal.

 

Bod 5.

         Pani Mgr. Soňa Filkusová sa nezúčastnila rokovania obecného zastupiteľstva, nakoľko sa ospravedlnila.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. 6. 2019.  Na základe návrhu poslanca Ing. Igora Gazdíka sa plán kontroly v bode 3 a 6 rozšíril aj o pôsobnosť na príspevkovú organizáciu Prevádzka obecných služieb.

 

Bod 6.

         Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová informovala o projekte vonkajšej telocvične z prostriedkov Úradu vlády. Tento projekt je zatiaľ v procese kontroly. Zaujímala sa o pokračovanie výstavby chodníka. Namietala aj nesystematické  kosenie obce niektorými zamestnancami. Navrhla aj zriadenie poradných komisií, lebo podľa nej máme veľa kreatívnych občanov a ich nápady nám pomôžu pri lepšom plnení plánov v oblasti kultúry, športu a investícií. Pýtala sa, či bolo vyhlásené toto rokovanie obecného zastupiteľstva prostredníctvom miestneho rozhlasu.

         Odpoveď starostu:  chodník zatiaľ nebudujeme, nakoľko zo strany BB RSC boli vznesené isté pripomienky. Túto záležitosť musíme vyriešiť a rokovania už prebiehajú. Kosiť by sme mali priebežne podľa poradia, ale niektorí pracovníci si svoje povinnosti zľahčujú. Zriadenie komisií je v právomoci obecného zastupiteľstva, ktoré ich môže vytvoriť kedykoľvek.  V minulosti sa stávalo, že boli len formálne a nenapĺňali svoje poslanie. Program rokovania obecného zastupiteľstva bol zverejnený na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce. Teraz sme ho nevyhlasovali, ale budeme tak robiť vždy.

         Pán poslanec Ing. Igor Gazdík   požadoval doručiť do domácností rozpis zberu triedeného odpadu na druhý polrok 2019. Pýtal sa na vykonanie auditu, na priebeh obecných osláv a upozornil na výzvu OZ Ipeľská Kotlina v oblasti euro fondov a na rozbité fľaše v areáli detského ihriska. Ďalej navrhol plán zasadnutí na druhý polrok 2019 a zriadenie aspoň jednej komisie na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Odpoveď starostu: harmonogram na triedený odpad už mal byť roznesený. Urobíme tak čím skôr. Audit má byť vykonaný do konca roka 2019, ale súčasný audítor nám nechce túto službu zabezpečovať, nakoľko je veľmi vyťažený. Musíme osloviť aj iných. Za uvedenú výzvu sa budeme informovať, ale máme obavu, že je určená len pre členov mikroregiónu. Nás do neho napriek záujmu neprijali. Fľaše dáme vyzbierať. Program obecných osláv máme naplnený. Plánujeme vystúpenia folklórnych súborov z okolia a spevokol Nádej. Plánujeme aj súťaž spevákov ľudových piesní.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka  sa pýtal na tohtoročnú úrodu v sade drobného ovocia a navrhol urobiť viac pre pozývanie občanov na zasadnutia obecného zastupiteľstva, lebo mnohí majú otázky a tu ich môžu predniesť.

Odpoveď starostu:   úrodu je ťažké odhadnúť, lebo apríl bol veľmi suchý. Ale arónia má veľa plodov. Pre časté dažde sme nemohli vykonávať údržbu a sad je zarastený. Budeme ho musieť aspoň pokosiť. Podľa môjho názoru majú občania dostatok informácií o rokovaniach obecných zastupiteľstiev. Sme však radi, keď sa ich zúčastňuje čo najviac obyvateľov. Mnohé potrebné otázky sa riešia aj osobne na obecnom úrade.

Pani Mária Gazdíková  sa pýtala na využitie budovy ovčína a upozornila na neporiadok pred budovou obecného úradu.

Odpoveď starostu:  o činnosti v budove ovčína nemáme žiadne informácie. Po jej predaji sa tam opravili vstupné brány, ale presné zámery majiteľa nepoznáme. Neporiadok je spôsobený stavebným materiálom na výstavbu chodníka. Nechceme ho premiestniť na iné miesto, aby nám ho nekradli. Ostatné nepotrebné veci odstránime.

 

Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené o 18:32. hod.

 

 

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach,

konaného dňa  21. 6. 2019 o 17:00 hod.

 

 

K bodu 2.                                                                                                      7/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána Ing. Igora Gazdíka  a pani  Ing. Katarínu Kériovú.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 4.                                                                                                      8/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Soni Filkusovej k záverečnému účtu obce za rok 2018 bez pripomienok. V písomnej podobe je priložené pri tejto zápisnici.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci

K bodu  4.                                                                                                     9/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 5.                                                                                                   10/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019. Tento je priložený v tejto zápisnici.  

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 6.                                                                                                   11/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí na druhý polrok 2019 v nasledovných termínoch:  16. 9. 2019

                                             25. 11. 2019

                                             16. 12. 2019

Rokovacím dňom bude pondelok a začiatok zasadnutí o 17:00 hod.

 

Overovatelia:

 

Ing. Katarína Kériová         ......................................................

 

Ing. Igor Gazdík                   ......................................................

 

                                                                                                    Jozef Filkus

                                                                                                    starosta obce