Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2019 o 17,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

 

Program :

 

  1.      Otvorenie zasadnutia
  2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.      Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.      Informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok 2019
  5.     Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018
  6.     Otázky poslancov a občanov 
  7.     Záver

 

 

 

 

 

 

    Jozef Filkus                                                                                                   

starosta obce