Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 14.09.2020 o 17:00 hod.

 

Prítomní poslanci: Ing. Radoslava Filkusová, , Ing. Zdenko Veselka,  Bc. Miroslav Filkus

Neprítomní poslanci:  Ing. Katarína Kériová, Ing. Igor  Gazdík - ospravedlnení

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Informácia o plnení rozpočtu za 1 polrok 2020
  4. Otázky poslancov a občanov 
  5. Záver

Bod 1.       

Rokovanie zastupiteľstva viedol starosta podľa programu, ktorý schválili všetci prítomní poslanci.

Bod 2.

           Boli určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.

Bod 3.

  • Všetkým poslancom boli doručené výkazy o plnení rozpočtu za 1 polrok 2020 a aj konsolidovaná výročná správa za rok 2019. Plnenie príjmov a výdavkov bolo za prvých 6 mesiacov približne vo výške 50 %. Plánovaná výška 116 850 € a skutočnosť bola 57 058,02 €. Z tohto dôvodu nemusíme zatiaľ robiť žiadne opatrenia. Rezervu máme aj v miestnych daniach, ktoré sme rozhodnutiami začali vyrubovať len teraz.  Máme už aj právoplatné rozhodnutia o vyrubení miestnych daní pre jednu fyzickú osobu, za predchádzajúce obdobia, ktorá s nami vôbec nespolupracovala a samotnú daň sme museli určiť na základe pomôcok.
  •  Starosta informoval poslancov o možnosti požiadať  návratnú finančnú výpomoc. Kvôli výpadku na  dani z príjmov fyzických osôb, je možné o túto požiadať vo výške 3 556 €.

Za nasledovných podmienok :

-         Je bezúročná

-         Splátky sú rozložené na roky  2024 – 2027

-         Požiadať o ňu je možné do 31.10.2020

Poslanec Ing. Zdenko Veselka súhlasil s prijatím uvedenej finančnej výpomoci, ale podmienil to investovaním do dokončenia chodníka.  Ďalej sa zaujímal o položky na výdavkovej časti rozpočtu a to odmeny pre pracovníkov pracujúcich na základe dohôd, všeobecný materiál a prevádzkové stroje, nakoľko niekde sme mali naplánované nižšie sumy, ako sme skutočne čerpali. Starosta vysvetlil, že potrebné zmeny rozpočtu urobíme na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Odmeny na dohody boli naplánované v položke mzdové náklady, ale musíme ich rozpočtovať osobitne. Údržba prevádzkových strojov sa prekročila z dôvodu poruchy čerpala na čističke odpadových vôd. Bolo potrebné zakúpiť nové. Pán poslanec navrhol, aby sme požiadali predložiť cenovú ponuku potrebnú na výmenu čerpadla dodávateľskou firmou.  

Bod 4.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa opýtal na stav hrádzí v časti chotára  Veľký dol.

Odpoveď starostu: pri kontrole v apríli boli v poriadku, ale v zimnom období ich budeme musieť opraviť. Ďakujeme za pomoc, ktorú nám poskytol pán poslanec pri identifikácii vlastníckych a nájomných vzťahov.

 Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 18:05 hodine

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. 9. 2020

 

K bodu 2.                                                                                                     13/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie overovateľov zápisnice a to pána    

Bc. Miroslava Filkusa  a pani  Ing. Radoslavu Filkusovú, ako aj zapisovateľku zápisnice Eriku Vankovú.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

K bodu 3.                                                                                                     14/2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Malé Zlievce za rok 2019.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 3.                                                                                                     15/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc, vo výške 3 556 € a to na základe uznesenia č. 494 vlády SR, zo dňa 12. 8. 2020. 

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

K bodu 3.                                                                                                     16/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie návratnej finančnej výpomoci na nákup materiálu, potrebného na dokončenie chodníka v obci, v plnej výške.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Bc. Miroslav Filkus                 .............................................

Ing. Radoslava Filkusová        .......................................                                                   

                                                                                             Jozef Filkus  

                                                                                             starosta obce