Obec Malé Zlievce

Voľby do NR SR 2023

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

menovanie zapisovateky okrskovej volebnej komisie.pdf

utvorenie volebného okrsku - obec Malé Zlievce.pdf

voľby do Národnej rady SR informácie pre voliča.pdf

informácie pre voliča.pdf

Žiadosť o voľbu poštou elektronicky.pdf

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe.pdf

Žiadosť o voľbu poštou voľby 2023.pdf

vyhlásenie volieb.pdf