Obec Malé Zlievce

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dokumenty na stiahnutie

Schválené VZN 3/2023 zapožičanie sály OÚ Malé Zlievce.pdf

Schválené VZN 2/2023. Komunálny odpad.pdf

návrh VZN 3-2023 o poplatkoch za zapožianie.pdfNariadenia

vrh VZN_2/2023.pdf

Schválené VZN 1/2023.pdf

Návrh VZN 1/2023.pdf

VZN 1/2022.pdf

schválené VZN 1/2022.pdf

Návrh VZN 1/2022.pdf

Zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf

Návrh zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf

VZN miestne dane obce Malé Zlievce schválené.pdf

VZN miestne dane obce Malé Zlievce 2018.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2017.pdf

VZN KO a DSO 2016.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf

VZN 1_2016 zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf

VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v  nájomných bytových domoch 1.pdf

VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v  nájomných bytových domoch 2.pdf

zodpovedná  osoba v zmysle zákona .pdf
zásady - s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

VZN miestne dane obec Malé Zlievce-2015.pdf

 

VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Malé Zlievce:

vzn-volby.pdf

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie:

vzn-pitna-voda.pdf

VZN o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Obce Malé Zlievce:

vzn-dotacie.pdf

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva:

zasady-odmenovania-poslancov.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

vzn-miestnedane.pdf

VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Malé Zlievce:

vzn-chovzvierat.pdf

VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území Obce Malé Zlievce:

vzn-zakaz_alko_napojov.pdf

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malé Zlievce:

vzn-caspredaja.pdf