Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.09.2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. 9. 2021 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

 

Program :

 

  1.      Otvorenie zasadnutia.
  2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
  3.      Informácia o plnení rozpočtu za 1 polrok 2021.
  4.     Otázky poslancov.
  5.     Záver.

 

  

                                                                                                             Jozef Filkus                                                                                                                 starosta obce