Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 13. 9. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 13.09.2021 o 17:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Katarína Kériová, Mgr. Miroslav Filkus, , Ing. Igor Gazdík, 

Neprítomní poslanci: Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Zdenko Veselka

Program :

1.        Otvorenie zasadnutia.

2.        Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3.        Informácia o plnení rozpočtu za 1 polrok 2021.

4.        Otázky poslancov.

5.        Záver.

 

Bod 1.

           Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:05 hodine, ktoré viedol starosta obce. Prítomní poslanci si schválili program, podľa bodov uvedených v pozvánke.

Bod 2.

Za overovateľov tejto zápisnice boli určení  Ing. Katarína Kériová, Ing. Igor Gazdík, za zapisovateľku  Erika Vanková.

Bod 3.

           Plnenie príjmov a výdavkov bolo za prvých 6 mesiacov približne vo výške 50 %. Plánovaná výška príjmov 115 520 € a skutočnosť bola 58 352,72 €. Z tohto

dôvodu nemusíme zatiaľ robiť žiadne opatrenia. Rezervu vidíme v príjmoch z miestnych daní, kde sme vydali rozhodnutia o vyrubení v júli. Teraz ich vydávame aj pre právnické osoby. Veľkým pozitívom je vyšší príjem na dani z príjmov fyzických osôb, oproti minulému roku.

           Plánované výdavky boli vo výške 105 120 € a skutočnosť 54 883,18 €.  Úvery zo ŠFRB sú splácané pravidelne a v plnej výške.

 Bod 4.

           Starosta informoval poslancov o záujme niektorých občanov, ktorí by chceli zakúpiť pozemky od obce. Jedná sa o časti, ktoré sú blízko ich nehnuteľností. Vyhlášková cena je 3,32 €/m2, ale môže byť aj nižšia. Preto navrhol cenu za 1€/m2, lebo niektoré obce predávali aj v tejto cene. Zdôraznil, aby bola cena pre všetkých záujemcov rovnaká. Pani Zlatica Matejová a pani Alica Mederiová ponúkli obci na predaj pozemky, ktoré sú pod čističkou odpadových vôd. Tieto získali do vlastníctva dedením a ich podiel je 1/8.

Poslanec Ing. Igor Gazdík navrhol, aby sme k odkúpeniu uvedených pozemkov zatiaľ nepristúpili z dôvodu nedostatku finančných zdrojov kvôli pandémii koronavírusu. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sa budeme týmto problémom zaoberať.

Poslanci sa všeobecne zhodli, že predajná cena za m2 bude vo výške 3,32 €.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová sa zaujímala o formu pomoci pre pána Jozefa Černíka, ktorý usporiada 18. 9. 2021 súťaž silných mužov.

Odpoveď starostu: obec poskytla  miesto, prístup k elektrickému prúdu a pomôže aj organizačne. Zároveň by som mal slávnostne otvoriť toto podujatie.

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 17:40 hodine

                                                                                                              Uznesenie

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. 9. 2021

 

K bodu 3.                                                                                                     9/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za 1 polrok 2021.

Za toto uznesenie hlasovali 3 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Ing. Katarína Kériová  .............................................

Ing. Igor Gazík             .......................................

 

                                                                                                     Jozef Filkus

                                                                                                     starosta obce