Obec Malé Zlievce

Zápisnica 11.12.2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievcach, konaného

dňa 11.12.2021 o 13:00 hod.

 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Katarína Kériová, Mgr. Miroslav Filkus, Ing. Radoslava Filkusová, Ing. Zdenko Veselka

Neprítomný  poslanec: Ing. Igor Gazdík (ospravedlnený)

Program :

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3. Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2021

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022

5. Prerokovanie rozpočtov obce na roky 2023 a 2024

6. Otázky poslancov

7. Záver

Bod 1.       

         Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 13:02 hodine a viedol ho  starosta obce. Prítomní poslanci si schválili program, podľa bodov uvedených v pozvánke. Kvôli dodržaniu hygienických opatrení sa poslanci nepodpisovali do prezenčnej listiny a ich prítomnosť alebo neprítomnosť bude písomne zaznamenaná v zápisnici.

Bod 2.

Za overovateľov tejto zápisnice boli určení  Ing. Radoslava Filkusová  a 

Ing. Zdenko Veselka, za zapisovateľku  Erika Vanková.

Bod 3.

Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa pýtala na položku dohody o vykonaní práce, ďalej sa zaujímala o kapitolu podnikanie, kde chcela vedieť prečo sú sumy v príjmoch a výdavkoch rovnaké. Bolo vysvetlené, že v položke dohody sa jedná o pracovníkov, ktorí zabezpečovali niektoré práce na základe dohôd. Tieto sme využívali na kratšie obdobie a len v čase potreby. Položka podnikateľská činnosť pokrývala výdavky spojené so zabezpečovaním podnikateľských aktivít. Výnosy a náklady musia byť minimálne vyrovnané.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa zaujímal, prečo je v podnikateľskej činnosti navýšenie. Bolo mu odpovedané, že skutočné plnenie v položke podnikanie za 11 mesiacov bolo v hodnote 20 000 €. Získali sme niektoré zákazky s ktorými sme nepočítali. V tejto oblasti nemáme žiadnu dlhodobú zmluvu na zabezpečovanie služieb. Všetko robíme na základe objednávok. V tomto roku je povolená výnimka na použitie bežných výdavkov z rezervného fondu. Túto sme aj priebežne využívali, aby sme znížili  výšku týchto prostriedkov.

 

Zmeny rozpočtu

Bežné príjmy v €                                                        schválený        upravený

Spolu bežné príjmy                                                        115 520            132 960

Bežné výdavky v €

Spolu bežné výdavky                                                      105 120           122 560

V bežných upravených výdavkoch je suma 9 032,56 € použitá z rezervného fondu. 

Bod 4.

         Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa zaujímala o podnikateľskú činnosť, prečo je rovnaká výška, ako v tomto roku. Ďalej ju zaujímala  položka kultúrne podujatia.

Starosta odpovedal, že podnikateľskú činnosť sme naplánovali v budúcom roku na sumu 20 000 €. Táto by mala byť v rovnakej výške, ako v roku 2021.  Ak nám to pandemická situácia dovolí, máme v pláne organizovať hlavne v letných mesiacoch deň obce a niektoré aktivity pre deti.

Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa pýtal na položku odstupné. Ďalej sa informoval, čo je zahrnuté v položke príspevok občianskemu združeniu.

Starosta odpovedal, nakoľko sa v budúcom roku uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí, musela byť táto kapitola zahrnutá do rozpočtu. Táto by bola použitá len v prípade zvolenia nového starostu. V príspevku občianskemu združeniu sú naplánované prostriedky na činnosť všetkých družstiev futbalového oddielu Malé Zlievce.

Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová upozornila na zvýšenie cien energií.

Starosta obce odpovedal -  S vyššími cenami sme pri tvorbe rozpočtu počítali a urobili sme potrebné rezervy. Napriek tomu považujeme túto oblasť za veľmi rizikovú. Preto sa snažíme čo najviac šetriť hlavne pri kúrení

Rozpočet obce sme zostavili v príjmovej časti zámerne trocha podhodnotený, aby sa plánované príjmy aj naplnili. Vo výdavkovej časti sme ich mierne zvýšili. Aj tu je predpoklad naplnenia plánu.  Kvôli zvyšovaniu minimálnej mzdy sa zvýšili prostriedky na mzdy a odvody. Celkový bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 10 400 €. Túto plánujeme použiť na splátky úverov Štátnemu fondu rozvoja bývania, cez výdavkové finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2022:

Bežné príjmy-                               130 170 €

Bežné výdavky-                            119 770 €

Výdavkové finančné operácie-       10 400 €

Bod 5.

         Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa informoval, z ktorej položky budú použité financie pri prípadných opravách na obecnom majetku.

Odpoveď starostu: v prípade potreby vieme jednotlivé položky kedykoľvek upraviť. Je možné, že dosiahneme vyššie príjmy a budeme mať tak vytvorené potrebné prostriedky. Tieto rozpočty sú orientačné a budú schvaľované podľa najnovšieho vývoja.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli predložené rozpočty obce Malé Zlievce na roky 2023 a 2024 nasledovne:

                                                               2023                                       2024                                                                

Bežné príjmy:                                      131 025 €                                131 880 €

Bežné výdavky:                                   120 625 €                                120 591 €

Výdavkové finančné operácie:                10 400  €                                  11 289 €

Bod 6.

  • Pani poslankyňa Ing. Radoslava Filkusová sa opýtala, akým spôsobom sa budú od nového roka zálohovať PET fľaše. Navrhla možnosť zberu tohto druhu odpadu na obecnom úrade a následné hromadné odvezenie na zberné miesto. Za získané financie by sa mohli zakúpiť vrecia na odpad.  

Odpoveď starostu : o takejto možnosti zberu PET fliaš budeme určite uvažovať.

  • Pani poslankyňa Ing. Katarína Kériová sa informovala, či by bolo možné zakúpiť nádoby na triedený odpad do miestneho cintorína. Ďalej navrhla, aby sme zavolali spoločnosť Hanyx, ktorá vykupuje papier.

Odpoveď starostu : tieto nádoby na triedený odpad sa pokúsime vyrobiť svojpomocne, prípadne ich zakúpime. Firmu Hanyx môžeme osloviť, ale skôr by sme navrhli, aby sa informovali občania prostredníctvom miestneho rozhlasu. Ak bude väčšie množstvo papiera, oslovíme túto spoločnosť.

  • Pán poslanec Ing. Zdenko Veselka sa zaujímal, kedy budeme mať ročné vyúčtovanie elektrickej energie a v akej hodnote je za verejné osvetlenie. Navrhol by modernejšie a úspornejšie ledkové.

Odpoveď starostu : o modernizácií verejného osvetlenia sme rokovali viac krát. Mali sme aj vypracované cenové ponuky. Jednalo sa však o vysokú investíciu. Z tohto dôvodu sme zatiaľ k celkovej výmene nepristúpili. Skôr by sme mohli prijať možnosť postupnej výmeny. Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude predložené vyúčtovanie za verejné osvetlenie.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 13:45 hodine.

Uznesenia

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12. 2021

 

K bodu 3.                                                                                                   10/2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zmeny rozpočtu na rok 2021, pod číslom rozpočtového opatrenia 1/2021. Podrobný rozpis podľa rozpočtových kapitol tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci

 

K bodu 4.                                                                                                   11/2021

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválilo rozpočet obce Malé Zlievce na rok 2022. V zmysle §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozhodlo neuplatňovať program obce.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

K bodu 4.                                                                                                   12/2021

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Soni Filkusovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, bez výhrad. Celé znenie je v prílohe tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

K bodu 5.                                                                                                   13/2021

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prerokovalo rozpočty obce na roky 2023 a 2024.

Podrobný rozpis podľa rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Za toto uznesenie hlasovali 4 poslanci.

 

Overovatelia:

 

Ing. Radoslava Filkusová       ..............................................                                             

Ing. Zdenko Veselka               .............................................

                                           

 

                                                                                                      Jozef Filkus

                                                                                                      starosta obce