Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 3. 6. 2022

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 6. 2022 o 16,30 hodine v piatok,

na obecnom úrade

 

 

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
  4.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2022
  5.  Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie
  6.  Určenie platu starostu a rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
  7.  Otázky poslancov a občanov
  8.  Záver

 

  

Jozef Filkus 

starosta obce